МАГИСТЪР ИНЖ. ХРИСТО ТЕРЗИЕВ

Информационна система ПУБЛИКАЦИИ

     

Списък на публикациите

 

Инж. Христо Терзиев – Публикация в Списание „Българска наука“, ISSN 1314 – 1031, 95-101

Терзиев, Х., Списание „Българска наука“, 111/2018 г., м. юли, стр. 95-101, ISSN 1314 – 1031.

Статия на инж. Христо Терзиев е публикувана в Списание „Българска наука“, 111/2018 г., м. юли, стр. 95-101, ISSN 1314 – 1031.

 

Инж. Христо Терзиев – Публикация в „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2017, 198-205

Терзиев, Х., В. Стоянова. Анализ на стеганализиращите методи в изображения. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ от Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2017, стр. 198-205, ISSN 1314-9474.

Доклад на тема “Анализ на стеганализиращите методи в изображения” – “Steganoanalysis methods in images” е рецензиран и публикуван в „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2017, стр. 198-205, ISSN 1314-9474.

Рецензент: доц. д-р инж. Калоян Янков.

 

Инж. Христо Терзиев – Публикация в Автоматика и информатика 2011, В-405-В408

Dobrudzhaliev, D., H. Terziev, T. Terzieva. Developing the website of Branch Razgrad. IN: Proceedings of International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’11, Sofia, 2011, pp. B405-B408, ISBN ISSN 1313-1850.

Доклад на тема „Развитие на уеб сайта на Филиал – Разград на Русенски университет “Ангел Кънчев” – “Developing the Website of Branch Razgrad” е рецензиран и публикуван в Автоматика и информатика 2011, В-405-В408, ISBN ISSN 1313-1850.