Име, презиме, фамилия:

 

Христо Трифонов Терзиев 

Националност:

 

 

Българска

 

Рождена дата:

 

17.03.1972 год.

 

Научна степен:

 

Образователна и Научна степен (ОНС) "ДОКТОР",

в област на висшето образование "ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ",

Професионално направление: "КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА",

Научна специалност: "КОМУНИКАЦИОННИ МРЕЖИ И СИСТЕМИ";

 

Образование:

 

 

Висше образование – Образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР

специалност: "ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО"

с професионална квалификация: "УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ";

 

Висше образование – МАШИНЕН ИНЖЕНЕР,

специалност: "ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ"

с професионална квалификация: "МАШИНЕН ИНЖЕНЕР";

Свиделство за професионална квалификация: "УЧИТЕЛ ПО ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ" 

 

Професионална квалификиция:

 

С най-високото стъпало в кариерното развитие на педагогическите специалисти

- придобита ПЪРВА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН.

 

Настояща месторабота:

 

Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ - Разград

 

Заемана длъжност:

 

Старши учител

Преподавател по Информационни технологии, Информатика, Уеб дизайн и Техническо чертане

 

Педагогически стаж:  

 

 

8 години 

 

Информация за връзка:

 

 

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уеб сайт:

 

 

http://hristoterziev.com

QR визитка на инж. Христо Терзиев

 

PERSONAL INFORMATION:

 

 

 

 

Name:

 

Terziev, Hristo Trifonov

 

Country:

 

 

Bulgaria

Postcode:

 

7200

 

City:

 

Razgrad

 

Date of birth:

 

 

17.03.1972 / March 17, 1972         

Scientific degree:

 

Educational and scientific degree "DOCTOR" - PhD

Field of higher education: TECHNICAL SCIENCES,

Professional direction: COMMUNICATION AND COMPUTER TECHNICS,

Doctoral programme: COMMUNICATION NETWORKS AND SYSTEMS;

 

Tertiary education:

 

Educational qualification degree "MASTER",

specialty: INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION,

with professional qualification: TEACHER OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES;

 

Tertiary education - MECHANICAL ENGINEER,

specialty: AGRICULTURAL EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES,

with professional qualification: MECHANICAL ENGINEER,

Certificate of professional qualification: TEACHER OF AGRICULTURAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES;

 

Professional qualification:

 

With the highest step in the career development of pedagogical specialists - acquired  FIRST PROFESSIONAL-QUALIFICATION DEGREE.

 

Current place of work:

 

Profiled High School of Natural Sciences and Mathematics "Academician Nikola Obreshkov" - Razgrad

 

Occupation:

 

Senior Teacher

Teacher of Information Technology, Informatics, Web Design and Technical Drawing

 

Teaching experience:

 

8 years

 

E-mail:

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Website:

 

 

http://hristoterziev.com

Digital Card 

Dipl. Еng. Hristo Terziev

 

Pin It