В центъра на учебно-възпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност: да решава проблеми, да твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си.

Използвам подходящи образователни техники и различни методи за преподаване.

Усъвършенствах уменията си за планиране и подбор на подходящи нови и интерактивни методи и материали. Образователно-технологичните модели като е-обучение, уеб-уроци, а също и собствени и други презентации по дадени теми или част от теми, видеоклипчета, филми, електронни тестове, електронни кръстословици, игри, електронни учебници и пр. дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация, реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки и са моята образователна стратегия за повишаване мотивацията на учениците за учене и стимулиране на личностното им развитие.

Провокирам интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници в Интернет за използване на информация при задължителната подготовка.

Обогатявам учебния процес с интересни факти и занимателни елементи. Формирам у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност, самодисциплина, самостоятелност, отговорност.

Като форма на обратна връзка използвам стандатизирани и нестандартизирани тестове, създаване на презентации, изработване и работа по проекти. 
Наблягам и се стремя да усъвършенствам това, което са усвоили учениците.