Инж. Христо Терзиев на Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“ –ICTTE 2017 / International Conference on Technics, Technologies and Education ICTTE 2017

Участвах в Международна научна конференция „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2017, 19 и 20 октомври, 2017 г., във Факултет "Техника и технологии" на Тракийски университет – Стара Загора, България, Section 4. Computer technology and applied mathematics - „Компютърни науки и приложна математика“, проведена със съдействието на Съюза на учените - клон Ямбол, с доклад на тема “Анализ на стеганализиращите методи в изображения” – “STEGANALYSIS METHODS IN IMAGES”.

Докладът ми е рецензиран и публикуван в „Техника, технологии, образование“ ICTTE 2017, 198-205.

Рецензент: доц.д-р инж. Калоян Янков

На конференцията бяха представени общо 81 научни доклада от учени от България, Египет, Македония,  Полша, Сърбия, Турция, Украйна и  Чехия.

Инж. Христо Терзиев на МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ "АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА"

Участвах в Международна конференция АВТОМАТИКА И ИНФОРМАТИКА'2011 - International Conference "Automatics and Informatics'2011", гр. София, България, 3 – 7 октомври 2011г., организирана от Съюза по автоматика и информатика „Джон Атанасов” и Федерацията на научно-техническите съюзи с доклад на тема „Развитие на уеб сайта на Филиал – Разград на Русенски университет “Ангел Кънчев” – “Developing the Website of Branch Razgrad”.

След успешна рецензия от Международния програмен комитет докладът ми е публикуван IN: Proceedings of International Conference AUTOMATICS AND INFORMATICS’11, Sofia, 2011, pp. B405-B408, ISBN ISSN 1313-1850.

В доклад на тема „Разработване на сайт на Филиал Разград – структура и перспективи“ „Авторите изказват най-сърдечна благодарност на инж. Христо Трифонов Терзиев за високата професионална работа при разработването и хостването на сайта.“

Публикацията е на:

Терзиева, Ц., Д. Добруджалиев. Разработване на сайт на Филиал Разград – структура и перспективи. В: СБОРНИК ДОКЛАДИ на Студентската научна сесия –СНС’11, Русенски Университет ”А.Кънчев”, 2011, стр. 90-96, ISBN ISSN 1311-3321.

 

Кадър от видеопрезентацията Уеб сайт на Филиал – Разград на РУ „Ангел Кънчев“ на инж. Цвети Терзиева излъчена на Студентска научна сесия