• Дати

 

 21.02.2017г;

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Русенски университет ”Ангел Кънчев” – гр.Русе;

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Обектно ориентирано програмиране, Компютърни мрежи и комуникации, Програмиране за Интернет, Мултимедийни системи и технологии в обучението, Компютърна графика, Дискретна математика, Операционни системи, Методика по информатика и информационни технологии, Хоспитиране, Текуща педагогическа практика, Информационни технологии, Бази от данни и информационни системи, Увод в програмирането, Компютърни системи и Интернет, Структура от данни, Програмиране в среда Gomenius Logo, Издателски системи.

 

Защитена дипломна работа на тема: „Web базирано обучение по стеганография“ с ОТЛИЧЕН 6.00

Успешно издържан държавен практически изпит с ОТЛИЧЕН 6.00 

 

• Наименование на придобитата квалификация

 

 

Висше образование – магистър, УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР

по специалност: ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

с професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

• Дати

 

 17.09.2014г;

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Министерство на образованието и науката;

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

MS Windows, MS Word, MS Excel;

• Наименование на придобитата квалификация

 

 

Успешно издържани държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване на Първа степен на професионална квалификация за професионални знания, умения и компетентности по професия код 48320, наименование „ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР“, специалност код 4820301 „ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ“;

 

• Дати

 

 15.07.2008г;

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Русенски университет ”Ангел Кънчев” – гр.Русе

Център за продължаващо обучение – гр.Русе;

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Теория на възпитанието, Дидактика, Психология, Аудиовизуални технологии в обучението, Информационни технологии в обучението, Култура на речта, Методика, Педагогическа ергономия и училищна хигиена, Педагогическа етика

Успешно издържан държавен изпит 

• Наименование на придобитата квалификация

 

 

Свиделство за професионална квалификация УЧИТЕЛ;

  

• Дати

 

 11.07.2008г;

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Русенски университет ”Ангел Кънчев” – гр. Русе;

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Висша математика 1, Информатика 1, Химия, Приложна геометрия и инженерна графика 1, Материалознание и технология на материалите 1, Технологична учубна практика, Висша математика 2, Информатика 2, физика, Приложна геометрия и инженерна графика 2, Учебна практика – Устройство на трактори и автомобили, Учебна практика – Устройство на двигатели с вътрешно горене, Руски език, Висша математика 3, Механика 1, Материалознание и технология на материалите 2, Механика на флуидите, Електротехника и електроника, Съпромат 1, Механика 2, Топлотехника, Метрология и измервателна техника, Технология на машиностроенето, Машинни елементи 1, Съпромат 2, Теория на механизмите и машините, Основи на растениевъдството и животновъдството, Учебна практика по земеделска техника, Курсов проект по Машинни елементи 2, Машинни елементи 2, Автотракторни двигатели, Хидро- и пневмомашини в земеделието, Машини за почвообработка, сеитба и прибиране 1, Учебна практика по експлоатация, Учебна практика по ремонт, Техническа безопасност, Трактори и автомобили, Основи на ремонта на земеделската техника, Машини за почвообработка, сеитба и прибиране 2, Машини за животновъдство, Икономика, Надеждност и диагностика в земеделската техника, Механизирани технологии в земеделието, Използване и ресурсно осигуряване на земеделската техника, Техническо обслужване на земеделската техника Задвижвания в земеделската техника, Електронни системи в земеделската техника, Транспортно-манипулационни технологии в земедието, Курсов проек по земеделска техника, Основи на конструиране и проектиране на земеделска техника, Безопасност на движението, Експлоатационни материали в земеделската техника, Дипломна практика;

 

Защитена дипломна работа на тема: Технология за прибиране на слънчоглед. Приспособление за почистване на растителни остатъци;

 

• Наименование на придобитата квалификация

 

 

Висше образование – машинен инженер

Образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР

по специалност: ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

с професионална квалификация: МАШИНЕН ИНЖЕНЕР;

  

• Дати

 

03.06.2002г;

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Средно професионално техническо училище - СПТУ по Хранене и Хранително Вкусова Промишленост- гр.Търговище; 

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Теория и практика на хлебни, месни, зеленчукови и сладкарски изделия;

• Наименование на придобитата квалификация

 

ГОТВАЧ;

  

• Дати

 

19.06.1990г;

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Техникум по хранително вкусова промишленост и селско стопанство - ТХВПСС „Ангел Кънчев” – гр.Разград;

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Теория и практика на хлебни и сладкарски изделия, ТПО, ОСП, УАМ;

Общ успех от обучението: ОТЛИЧЕН 6.00 

• Наименование на придобитата квалификация

 

Хранително вкусова промишленост ХВП, ХЛЕБАР, СЛАДКАР;

  

• Дати

 

30.06.1989г;

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Единно средно политехническо училище – ЕСПУ ”Васил Коларов” – гр.Разград;

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Български език и литература, Руски език, Английски език, Математика, Физика, Химия, Биология, История, География, Икономика, Технология, Електротехника, Машини и съоръжения, Информатика, Автоматизация, Обществознание, Психология, Основи на естетиката, Общество и личност;

Общ успех от обучението: ОТЛИЧЕН 6.00 

• Наименование на придобитата квалификация

 

Средно образование;