Педагогическа философия на инж. Христо Терзиев

 

 • Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, на достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си, да умее да приема съвети, да приема критика.
 • Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност.
 • Децата имат еднакви права и равен достъп до образование.
 • Те трябва да са в центъра на образователния процес.
 • Целта на образованието е заедно със семейството да подготвим учениците за живота, да ги запознаем със заобикалящия ги свят, да ги направим по-успешни и да ги мотивираме да бъдат търсещи и отговорни граждани.
 • Моята задача е да формирам у тях позитивно отношение към ученето, да напътствам техните търсения, да стимулирам развитието на индивидуалните възможности на всяко дете, да му помагам и да го насърчавам.
 • Аз вярвам в равния шанс на всички.
 • Старая се да помагам на учениците в максималната възможна степен.
 • Аз изслушвам, уважавам мнението им и се радвам на техните успехи.
 • Аз съм в училище, за да дам най-доброто от себе си за своите ученици.
 • За мен иновацията е неизбежен процес в образованието. Времето и технологиите се променят постоянно. С тях се променят и интересите на децата. За да им привлека вниманието и интереса и да ги насоча към желаните от мен цели, трябва да ги прилагам постоянно.
 • Аз се гордея, че съм учител-новатор.

 

"... Какви качества трябва да притежава учителят? Ето го едно от основните - честността. "Да живееш честно - казва Толстой, - това е да се дърпаш, да се луташ, да грешиш, да започваш и да зарязваш, и отново да започваш, и отново да зарежеш, и вечно да се бориш и да се луташ." Това е! Вечно да се бориш и да се луташ е нашата учителска съдба. Противопоказни са всякаква мекушавост или самодоволство. Ако ние вложим грижата за детето, грижата за развитието на неговите духовни и физически заложби, в основата на всичките си педагогически постройки. Ако ние вярваме на ученика при всякакви, дори безнадеждни, обстоятелства, ще успеем да го водим по пътя към успеха. 

Ако бъдем честни пред своя народ. Ако всяка стъпка, дума, действие, възглед, усмивка, съобразяваме с целта на възпитанието. Ако се ръководим от нея в нашата съвместна (заедно с ученика) дейност, нашият педагогически талант не ще пресъхне, а напротив, ще укрепва и ще се усъвършенства постоянно. И изведнъж ще ни осени онази удивително проста, но изключително важна истина, че за да си умел водач, трябва първо да си повел себе си неуморно по своя път към собствените си "върхове". ..."      М. Шчетинин

 

Ученето е творчески процес, а не е просто усвояване на предварително подготвена от учебната система информация (правила, определения и кодове) и децата трябва да са активни участници в него, като мислят, разсъждават, прогнозират, изразяват ясно мисълта си. 

Моето убеждение: Добър учител е онзи, който:

 • постоянно усъвършенства своите знания и опит;
 • излиза от дидактическите клишета, като търси и експериментира нови, съвременни идеи и теории; 
 • с личния си пример, вдъхновява и мотивира учениците да усъвършенстват личностните си качества: самостоятелно мислене,инициативност, отговорност, иновативност,креативност, комуникатив-ност, умения за работа в екип, за сътрудни-чество, организационни умения и други;
 • предпоставя свобода в работата на своите ученици, така че, те да могат да станат само-стоятелни в обучението си;
 • работи в непосредствена близост с учениците и е техен коментатор, съветник и партньор в разработването на интересни идеи и проекти;
 • аргументира своите постъпки и се стреми да бъде справедлив.

 

КАЛЪП ЗА УЧИТЕЛИ

Големият български революционер Христо Ботев казва: „Учителят трябва да бъде търпелив като вол, добър като агне и телесно здрав като битолски просяк“ 

Първо и първо — учителят трябва да знае нещо повече от децата, които ще учи. Второ и второ — когато ги той учи, или не учи, то трябва с очи да гледа долу на земята, а духът му да е издигнат горе на таванът, а сам той да не е в кожата си. Третйо и третйо, понеже децата ги предава на учителят сам Христос, а не родителите им, то най-тежка служба на учителят е: да запази тяхната драгоценна и сладка невинност, дорде остареят, — което е най-главната цел на възпитанието, а сичко друго наоколо (пръчка, книги и др.) са колайлъци, сир. — шарлатанлъци. Четвърто и четвърто най-после — учителят трябва да бъде: търпелив като вол, добър като ягне и телесно здрав като битолски просяк.

В центъра на учебно-възпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност: да решава проблеми, да твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си.

Използвам подходящи образователни техники и различни методи за преподаване.

Усъвършенствах уменията си за планиране и подбор на подходящи нови и интерактивни методи и материали. Образователно-технологичните модели като е-обучение, уеб-уроци, а също и собствени и други презентации по дадени теми или част от теми, видеоклипчета, филми, електронни тестове, електронни кръстословици, игри, електронни учебници и пр. дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация, реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки и са моята образователна стратегия за повишаване мотивацията на учениците за учене и стимулиране на личностното им развитие.

Провокирам интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници в Интернет за използване на информация при задължителната подготовка.

Обогатявам учебния процес с интересни факти и занимателни елементи. Формирам у учениците разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност, самодисциплина, самостоятелност, отговорност.

Като форма на обратна връзка използвам стандатизирани и нестандартизирани тестове, създаване на презентации, изработване и работа по проекти. 
Наблягам и се стремя да усъвършенствам това, което са усвоили учениците.

 • Изработени практически задания, тестове и презентации за часовете по Информационни технологии.
 • Тематични разпределения по Информационни технологии.
 • Изготвени теми за Турнир „Обрешков“.
 • Откриване на индивидуалните интереси и таланти на всеки ученик и развитието им, чрез използване на всички форми и възможности.   
 • Изготвени изпитни материали за ученици на самостоятелна форма на обучение, за промяна на оценка, за приравнителни изпити.
 • Оказване на методическа помощ на колеги от други направления за работа с компютър и за използване на информационните технологии.
 • Участия в конкурси, състезания, турнири, национални олимпиади и проекти.
 • От 06.07.2016г. до момента – обучение на ученици по Национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” по Техническо чертане.
 • От 14.11.2016г. до момента – обучение на ученици по проект "Твоят час" по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, група „Динамичен уеб дизайн“.

Инж. Христо Терзиев - Ръководител на следните ученици в състезания, турнири, олимпиади, конкурси и др. изяви:

 

Найлян Несин Хавенгели, 8в. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Рая Стоянова Илиева, 8в. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Онур Бюлент Шеит, 8в. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Джансу Орхан Тюркоглу, 8в. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Дилек Мехмед Реджеб, 8в. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Никита Стоименов Стефанов, 8в. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Юджел-Джан Юджел Хюсеин, 8в. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Али Левентов Алпиев, 8в. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Кристиян Даниелов Иванов, 8в. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Мартин Тихомиров Тотев, 8б. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Фатменур Бейтиева Ердинчева, 8б. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Владимир Диянов Неделчев, 8г. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Станко Динев Мечков, 9а. клас, 2020, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Диляра Севгин Мустафа, 9б. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Мерлин Бюрхан Хамди, 8г. глас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Берк Сейхат Бехчет, 9а. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Ляра Левентова Реджебова, 8г. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Онур Бюлент Шеит, 8в. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Станко Динев Мечков, 9а. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Теодосия Светославова Тодорова, 9в. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Юджел-Джан Юджел Хюсеин, 8в. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Никола Димитров Вълчев, 9б. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Владимир Диянов Неделчев, 8г. клас, 2019, Конкурс „Будителите на моя роден край, които трябва да помним“ за мултимедийна презентация по повод 1 ноември – Ден на народните будители.

Айлин Менсурова Хамдиева,  10г. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Берк Сейхан Бехчет, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Гюзин Гюнай Балджи, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Дилек Мехмед Реджеб, 8в. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Доротея Миленова Георгиева, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Елина Стоянова Сашева, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Мария Петрова Кръстева, 10г. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Мерлин Иксан Мустафа, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Радина Косева Косева, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Севги Гюнер Бехчет, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Селин Мехмед Али, 9а. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Славена Десиславова Стефанова, 10г. клас, 2019, Национален конкурс на Научно-образователен център STEAM  /Science, Technology, Еngineering, Arts and Mathematics/: “Красива природа, красива наука”.

Гюлбен Динчер Мехмед – 12г. клас, 2019, Конкурс на община Бургас „1-ви ноември - Ден на народните будители“.

Мартина Пламенова Пеева – 9б. клас, 2019, Конкурс на община Бургас „1-ви ноември - Ден на народните будители“.

Диляра Севгин Мустафа – 9б. клас, 2019, Национален конкурс „Морето, Морето, Морето…“, Визуални компютърни изкуства.

Александър Анатолиев Тодоров – 9а. клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Първи дигитален конкурс „Миг от лятото“, направление: „Моята България“.

Гюлбен Динчер Мехмед – 12г. клас, 2019, Първи дигитален конкурс „Миг от лятото“, направление: „Моята България“.

Павел Ангелов Дамянов – 9а. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане.

Никол Николаева Колева – 9г. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане.

Сеза Тезгин Сабит – 9в. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане.

Арзу Мехти Илми – 9в. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане.

Севдийе Салиева Ислямова – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане.

Алмина Айдънова Басриева – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане.

Никола Димитров Вълчев – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане.

Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Техническо чертане. 

Едже Адем Хюсеин – 8в. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Андрея Николаева Ангелова – 8в. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Станислава Мирославова Георгиева – 8а. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Берк Сейхан Бехчет – 8а. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Берай Ерхан Сибрели – 8а. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Севдийе Салиева Ислямова – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Синем Гюрджан Хасан – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Станко Динев Мечков – 8а. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Диляра Севгин Мустафа – 8б. клас, 2019, Национална олимпиада по Информационни технологии (ИТ).

Вероника Пламенова Пасева – 11г. клас, 2019, Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“.

Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас, 2019, Международен ученически конкурс „Заедно в ХХІ век“.

Александър Стоянов Стоянов – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Александър Анатолиев Тодоров – 8а клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Алкин Нергин Вежди – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Бейти Мустафа Бейти – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Диляра Севгин Мустафа – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Ерика Тимур Хаджиева – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Мартина Пламенова Пеева – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Ниязи Тюркеш Керван – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Синем Гюрджан Хасан – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Станко Динев Мечков – 8а клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Явор Латинов Младенов – 8а клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Никола Димитров Вълчев – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Вероника Пламенова Пасева – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Ивона Якимова Николова – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Румина Иванова Младенова – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Ния Недялкова Неделчева – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Симона Славкова Симеонова – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Гюлбен Динчер Мехмед – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Николета Ивайлова Тодорова – 8а. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Синем Гюрджан Хасан – 8б. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Тамер Мустафа Акиф – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Хакан Айлинов Халилов – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Александрина Емилова Александрова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Мерт Айдън Исмаил – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Елиф Вахидова Хасанова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Кристина Евгениева Димитрова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Кристияна Светлозарова Петрова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Нихал Нихатова Мехмедова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Вазовата България“.

Вероника Пламенова Пасева – 11г. клас, 2019, Национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“.

Станко Динев Мечков – 8а. клас, 2019, Национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“.

Севдийе Салиева Ислямова – 8б. клас, 2019, Национален конкурс „Не се гаси туй, що не гасне“.

Вероника Пламенова Пасева – 11г. клас, 2019, два авторски проекта на Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Ивона Якимова Николова – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Румина Иванова Младенова – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Ния Недялкова Неделчева – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Симона Славкова Симеонова – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Гюлбен Динчер Мехмед – 11г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Николета Ивайлова Тодорова – 8а. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Габриела Данаилова Димитрова – 8а. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Синем Гюрджан Хасан – 8б. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Илиян Дечев Илиев – 8в. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Джемал Кемал Али – 8в. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Мелек Сали Реджеб – 8в. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Тамер Мустафа Акиф – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Хакан Айлинов Халилов – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Александрина Емилова Александрова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Мерт Айдън Исмаил – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Елиф Вахидова Хасанова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Кристина Евгениева Димитрова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Кристияна Светлозарова Петрова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Нихал Нихатова Мехмедова – 8г. клас, 2019, Национален ученически конкурс „Времена и Будители“.

Берк Сейхан Бехчет – 8а. клас, 2019, Национален конкурс: “Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България”.

Станко Динев Мечков – 8а. клас, Национален конкурс: “Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България”.

Вероника Пламенова Пасева – 11г. клас, 2019, Национален конкурс „България в картини и слово“.

Едже Адем Хюсеин – 8в. клас, 2019, Национален конкурс „България в картини и слово“.

Севдийе Салиева Ислямова – 8б. клас, 2019, Национален конкурс „България в картини и слово“.

Станко Динев Мечков – 8а. клас, 2019, Национален конкурс на тема "България и Китай – древни и уникални цивилизации".

Берк Сейхан Бехчет – 8а. клас, 2019, Международен конкурс в САЩ на CLEAN TECH с предизвикателство The Challenge 2019: “Toward a Greener Tomorrow”.

Станко Динев Мечков – 8а. клас, 2019, Международен конкурс в САЩ на CLEAN TECH с предизвикателство The Challenge 2019: “Toward a Greener Tomorrow”.

Синем Гюрджан Хасан – 8б. клас, 2019, Национален конкурс за детска карта на света на тема: „Ние обичаме картите” („We  love  maps”), който е част от Международния конкурс за детска карта на света „Барбара Печеник”.

Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас, 2019, Национален конкурс за детска карта на света на тема: „Ние обичаме картите” („We  love  maps”), който е част от Международния конкурс за детска карта на света „Барбара Печеник”.

Берк Сейхан Бехчет – 8а. клас, 2019, Национален конкурс за детска карта на света на тема: „Ние обичаме картите” („We  love  maps”), който е част от Международния конкурс за детска карта на света „Барбара Печеник”.

Станко Динев Мечков – 8а. клас, 2019, Национален конкурс “Ветеринарният лекар – лечител на човечеството”.

Стефания Петрова Каракашева – 8г. клас, 2019, Национален конкурс “Любовта в нас“ за Литературно творчество и Визуални компютърни изкуства, Варна, 2019 г.

Есра Зерин Сали – 8г. клас, 2019, Национален конкурс “Любовта в нас“ за Литературно творчество и Визуални компютърни изкуства, Варна, 2019 г.

Явор Латинов Младенов – 8а. клас, 2019, Национален конкурс “Любовта в нас“ за Литературно творчество и Визуални компютърни изкуства, Варна, 2019 г.

Мирослав Петров Иванов – 8а. клас, 2019, Националното средношколско състезание „Енергетиката и ние“ на Технически университет-Варна.

Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас, 2019, Конкурс на РИОСВ - Русе на тема: „Влажните зони и климатичните промени“, посветен на Световния ден на влажните зони.

Диляра Севгин Мустафа – 8б. клас, 2019, Национален конкурс на българския еврокомисар Мария Габриел "България в Европа: минало, настояще, бъдеще".

Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас, 2019, Национален конкурс на българския еврокомисар Мария Габриел "България в Европа: минало, настояще, бъдеще".

Ирена Светлинова Станчева – 8в. клас, 2019, Ученически Конкурс за ППМГ.

Мелек Сали Реджеб – 8в. клас, 2019, Ученически Конкурс за ППМГ.

Антоанета Филипова Георгиева – 8в. клас, 2019, Ученически Конкурс за ППМГ.

Теодосия Светославова Тодорова – 8в. клас, 2019, Ученически Конкурс за ППМГ.

Александър Стоянов Стоянов – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Александър Анатолиев Тодоров – 8а клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Алкин Нергин Вежди – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Бейти Мустафа Бейти – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Диляра Севгин Мустафа – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Ерика Тимур Хаджиева – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Мартина Пламенова Пеева – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Ниязи Тюркеш Керван – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Синем Гюрджан Хасан – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Станко Динев Мечков – 8а клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Явор Латинов Младенов – 8а клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Никола Димитров Вълчев – 8б клас, 2019, ППМГ „Академик Никола Обрешков“ - Разград, Разработване на Онлайн ученическа информационна платформа - Училищен вестник.

Алекс Тодоров – 8б. клас, 2018, Конкурс на Научно-образователен център STEAM „Красива природа, красива наука. Лято 2018“.

Гюлбен Денчер Мехмед – 11г. клас, 2018, Конкурс на Научно-образователен център STEAM „Красива природа, красива наука. Лято 2018“.

Любомир Кирилов Драганов – 8б. клас, 2018, Конкурс „Запознайте се и програмирайте“ в Европейската седмица на програмирането EU Code Week.

Мартина Пламенова Пеева – 8б. клас, 2018, Конкурс „Запознайте се и програмирайте“ в Европейската седмица на програмирането EU Code Week.

Диляра Севгин Мустафа – 8б. клас, 2018, Конкурс „Запознайте се и програмирайте“ в Европейската седмица на програмирането EU Code Week.

Мариса Калоянова Петкова – 9г. клас, 2018, Международен конкурс на тема „Решаване на климатичните промени“ на Clean Tech Completition, Роквил център, Ню Йорк, САЩ.

Мелиса Бюлент Исмаил – 9г. клас, 2018, Международен конкурс на тема „Решаване на климатичните промени“ на Clean Tech Completition, Роквил център, Ню Йорк, САЩ.

Петя Калоянова Петкова – 9г. клас, 2018, Международен конкурс на тема „Решаване на климатичните промени“ на Clean Tech Completition, Роквил център, Ню Йорк, САЩ.

Сюлейман Сейфидин Узун – 9г. клас, 2018, Международен конкурс на тема „Решаване на климатичните промени“ на Clean Tech Completition, Роквил център, Ню Йорк, САЩ.

Селвин Бейнур Ахмед – 9г. клас, 2018, Международен конкурс на тема „Решаване на климатичните промени“ на Clean Tech Completition, Роквил център, Ню Йорк, САЩ.

Сесил Зихни Джелил – 9г. клас, 2018, Международен конкурс на тема „Решаване на климатичните промени“ на Clean Tech Completition, Роквил център, Ню Йорк, САЩ.

Деян Пламенов Петков – 11а. клас, 2018, Национален конкурс „България в картини и слово” .

Милко Ивайлов Мизурски – 11а. клас, 2018, Национален конкурс „България в картини и слово” .

Мариса Калоянова Петкова – 9г. клас, 2018, Национален конкурс „България в картини и слово” .

Мелиса Бюлент Исмаил – 9г. клас, 2018, Национален конкурс „България в картини и слово” .

Петя Калоянова Петкова – 9г. клас, 2018, Национален конкурс „България в картини и слово” .

Вероника Пламенова Пасева – 10г. клас, 2018, “Седмицата на откривателството 2018” - Stem Discovery Week 2018.

Ивона Якимова Николова – 10г. клас, 2018, “Седмицата на откривателството 2018” - Stem Discovery Week 2018.

Петър  Йорданов  Петров – 8а. клас, 2018, “Седмицата на откривателството 2018” - Stem Discovery Week 2018.

Габриела Данкова Цонева – 9г. клас, 2018, “Седмицата на откривателството 2018” - Stem Discovery Week 2018.

Деян Пламенов Петков – 11а. клас, 2018, “Седмицата на откривателството 2018” - Stem Discovery Week 2018.

Милко Ивайлов Мизурски – 11а. клас, 2018, “Седмицата на откривателството 2018” - Stem Discovery Week 2018.

Денис Исмаил Билял – 8а. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Джанер Алберов Мустафов – 8а. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Джошкун Насуф Насуф – 8а. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Закир Нехрунов Зевжетов – 8а. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Кристияна Христова Ненова – 8а. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Лили Мирославова Тонева  - 8а. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Натаниел Коцев Костов – 8б. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Селин Синан Селиман – 8б. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Валентин Петров Начев – 8б. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Мустафа Мехмедов Бичков – 8б. клас, 2018, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Айше Ахмедова Ахмедова – 9г. клас, 2018, Национален конкурс “Не се гаси туй, що не гасне”.

Валери Млечков – 9г. клас, 2018, Национален конкурс “Не се гаси туй, що не гасне”.

Деян Пламенов Петков – 11г. клас, 2018, Национален конкурс “Не се гаси туй, що не гасне”.

Павел Ангелов Дамянов – 8а. клас, 2018 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Ася Росенова Андреева – 8а. клас, 2018 год., Национална олимпиада по Информационни технологии.

Симона Росенова Андреева – 8а. клас, 2018 год., Национална олимпиада по Информационни технологии.

Виктория Георгиева Василева – 10а. клас, 2018 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Ина Ивайлова Възелова – 9а. клас, 2018 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Наталия Мартинова Нешева – 9а. клас, 2018 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Теодора Цветомирова Цонева – 9а. клас, 2018 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Недялко Димитров Димитров – 8б. клас, 2017 год., Национална олимпиада по Информационни технологии.

Мирослав Росенов Милев – 8а. клас, 2017 год., Национална олимпиада по Информационни технологии.

Милко Ивайлов Мизурски – 10а. клас, 2017 год., Турнир Обрешков по Информационни технологии.

Деян Пламенов Петков – 10а. клас, 2017 год., Турнир Обрешков по Информационни технологии.

Айше Ахмедова Ахмедова – 8г. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Александър Владиславов Жеков – 9б. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Валери Млечков – 8г. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Виктория Гинчева Ставрева – 10в. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Деян Пламенов Петков – 10а. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Ибрахим Мохамед Шаер – 8б. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Иводор Стилиянов Стоянов – 8а. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Мария Христова Червенкова – 9а. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Милко Ивайлов Мизурски – 10а. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Мирослав Росенов Милев – 8а. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Моника Владимирова Дацова – 8а. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Недат Харун Халюк – 8г. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Недялко Димитров Димитров – 8б. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Салим Бейхан Мехмед – 8а. клас, 2017, ППМГ, Конкурс „Най-добър уеб сайт“.

Борис Димов Димитров – 9б. клас, 2017 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Георги Георгиев Димов – 9б. клас, 2017 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Адриана Миленова Николаева – 10в. клас, 2017 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Николай Миленов Николаев – 8б. клас, 2017 год., Национална олимпиада по Техническо чертане.

Антон Георгиев Александров – 10б. клас, 2016 год., Национална олимпиада по Информационни технологии.

Виктория Георгиева Василева – 8а. клас, 2016 год., Турнир Обрешков по Информационни технологии.

Инж. Христо Терзиев - Бъдещи планове

Житейската философия „никога не е твърде рано или твърде късно да учиш“ се превръща в мисия за много и различни обучаващи организации. Това е тезата, която и аз подкрепям. Ученето през целия живот е начин на мислене – всеки от нас трябва да бъде отворен за нови идеи, решения, умения или поведение. Разбирано като системен процес, то е насочено към самия учещ и неговите потребности за личностно и професионално развитие.

Моите бъдещи планове са:

 • Посещаване на курсове и обучения в областта на педагогиката, методиката на преподаване по Информатика и Информационните технологии.
 • Запознаване с методична литература.
 • Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи, нови и интересни методи, средства и материали, подходящи за съответната тема.
 • Създаване и работа по различни учебни, училищни, национални и международни проекти и инициативи.
 • Участие в различни национални и международни педагогически форуми, семинари, конференции и четения.
 • Публикуване на педагогически и учебни разработки, материали и изследвания.
 • Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация.
 • Насочване вниманието на учениците върху използването на информационните технологии в тяхното образование по всички учебни предмети – подбор на информация, презентации, селекция.
 • Развитие на други иновативни методи на обучение.

Най-големият успех за един учител е да може да каже: „Учениците ми сега работят, като че ли аз не съществувам.”

(Мария Монтесори)

 

Да знаеш, не е достатъчно–трябва и да го прилагаш. Да имаш желание, не е достатъчно–трябва и да го направиш.

(Гьоте)

 

Учейки другите, човек учи и себе си!

(Сенека)

 

“Има три неща, които възрастните могат да научат от децата: да бъдат радостни без повод, винаги да са заети с нещо и да се стремят с всички сили към това, което желаят. “

(Паулу Кoелю “Петата планина”)

 

“Правилният подход при обучение на деца е, да се отнасяте към тях като към нормални човешки същества.”  

(Рудолф Дрейкърс)

 

“За да се научи нещо, то трябва да се преживее.”

(С. Френе)

 

“Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.”

(Плутарх)

 

“Три пътя водят към знанието: пътят на размишлението – това е най -благородният път; пътят на подражанието – това е най – лекият път и пътят на опита – това е най – горчивият път.”

(Конфуций)

 

Ученето не е подготовка за живот, ученето е самият живот. (Джон Дюи)

 

Който се осмелява да бъде учител, не трябва никога да спира да се учи. (Джон Дана)

 

Методите и духът на преподаване са по- важни от учебното съдържание. (Бертран Ръсел) 

 

Знаят достатъчно онези, които знаят как да учат. (Хенри Адамс)

 

В живота идва време, когато за сметка на всяко ново знание човек забравя нещо, което е знаел преди. Ето защо не трябва да позволяваме на безполезни факти да изтласкват полезните знания. (Сър Артър Конан Дойл)

 

Информацията ни залива, а ние гладуваме за знание. (Ръдърфорд Роджърс)

 

Ако успеем да предадем на ученицие си любовта си към ученето, естественият резултат ще бъде те да се научат да учат. (Сър ДжонЛъбок)

 

"Образованието е съкровище, трудът - ключ към него" – (П. Буаст)

 

"Тайната на вечната младост е да се учи всеки ден нещо ново" – (Солон)

 

„Великите учители "създават" велики ученици!“

"Интелигентност без образование губи стойност и е опасна" – (Йохен Зимбриг)