Име, презиме, фамилия:

 

Христо Трифонов Терзиев 

Националност:

 

 

Българска

 

Рождена дата:

 

17.03.1972 год.

 

Образование:

 

 

Висше образование – магистър, УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Висше образование – МАШИНЕН ИНЖЕНЕР

 

Настояща месторабота:

 

Учител по Информационни технологии в Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ - Разград

 

Заемана длъжност:

 

Преподавател по Информационни технологии

 

Педагогически стаж:  

 

 

7 години

Информация за връзка:

 

 

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уеб сайт:

 

 

http://hristoterziev.com

QR визитка на инж. Христо Терзиев

 

PERSONAL INFORMATION:

 

 

 

 

Name:

 

Terziev, Hristo Trifonov

 

Country:

 

 

Bulgaria

Postcode:

 

7200

 

City:

 

Razgrad

 

Date of birth:

 

 

17.03.1972 / March 17, 1972         

E-mail:

 

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Website:

 

 

http://hristoterziev.com

Digital Card 

Dipl. Еng. Hristo Terziev

 

Забележка: Портфолиото е отворено и подлежи на изменение, допълнение и актуализиране във всеки един момент от дейността ми. 

• Дати

 

 21.02.2017г;

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Русенски университет ”Ангел Кънчев” – гр.Русе;

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Обектно ориентирано програмиране, Компютърни мрежи и комуникации, Програмиране за Интернет, Мултимедийни системи и технологии в обучението, Компютърна графика, Дискретна математика, Операционни системи, Методика по информатика и информационни технологии, Хоспитиране, Текуща педагогическа практика, Информационни технологии, Бази от данни и информационни системи, Увод в програмирането, Компютърни системи и Интернет, Структура от данни, Програмиране в среда Gomenius Logo, Издателски системи.

 

Защитена дипломна работа на тема: „Web базирано обучение по стеганография“ с ОТЛИЧЕН 6.00

Успешно издържан държавен практически изпит с ОТЛИЧЕН 6.00 

 

• Наименование на придобитата квалификация

 

 

Висше образование – магистър, УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР

по специалност: ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

с професионална квалификация: УЧИТЕЛ ПО ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

• Дати

 

 17.09.2014г;

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Министерство на образованието и науката;

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

MS Windows, MS Word, MS Excel;

• Наименование на придобитата квалификация

 

 

Успешно издържани държавни изпити по теория и по практика на професията и специалността за придобиване на Първа степен на професионална квалификация за професионални знания, умения и компетентности по професия код 48320, наименование „ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР“, специалност код 4820301 „ТЕКСТООБРАБОТВАНЕ“;

 

• Дати

 

 15.07.2008г;

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Русенски университет ”Ангел Кънчев” – гр.Русе

Център за продължаващо обучение – гр.Русе;

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Теория на възпитанието, Дидактика, Психология, Аудиовизуални технологии в обучението, Информационни технологии в обучението, Култура на речта, Методика, Педагогическа ергономия и училищна хигиена, Педагогическа етика

Успешно издържан държавен изпит 

• Наименование на придобитата квалификация

 

 

Свиделство за професионална квалификация УЧИТЕЛ;

  

• Дати

 

 11.07.2008г;

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Русенски университет ”Ангел Кънчев” – гр. Русе;

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Висша математика 1, Информатика 1, Химия, Приложна геометрия и инженерна графика 1, Материалознание и технология на материалите 1, Технологична учубна практика, Висша математика 2, Информатика 2, физика, Приложна геометрия и инженерна графика 2, Учебна практика – Устройство на трактори и автомобили, Учебна практика – Устройство на двигатели с вътрешно горене, Руски език, Висша математика 3, Механика 1, Материалознание и технология на материалите 2, Механика на флуидите, Електротехника и електроника, Съпромат 1, Механика 2, Топлотехника, Метрология и измервателна техника, Технология на машиностроенето, Машинни елементи 1, Съпромат 2, Теория на механизмите и машините, Основи на растениевъдството и животновъдството, Учебна практика по земеделска техника, Курсов проект по Машинни елементи 2, Машинни елементи 2, Автотракторни двигатели, Хидро- и пневмомашини в земеделието, Машини за почвообработка, сеитба и прибиране 1, Учебна практика по експлоатация, Учебна практика по ремонт, Техническа безопасност, Трактори и автомобили, Основи на ремонта на земеделската техника, Машини за почвообработка, сеитба и прибиране 2, Машини за животновъдство, Икономика, Надеждност и диагностика в земеделската техника, Механизирани технологии в земеделието, Използване и ресурсно осигуряване на земеделската техника, Техническо обслужване на земеделската техника Задвижвания в земеделската техника, Електронни системи в земеделската техника, Транспортно-манипулационни технологии в земедието, Курсов проек по земеделска техника, Основи на конструиране и проектиране на земеделска техника, Безопасност на движението, Експлоатационни материали в земеделската техника, Дипломна практика;

 

Защитена дипломна работа на тема: Технология за прибиране на слънчоглед. Приспособление за почистване на растителни остатъци;

 

• Наименование на придобитата квалификация

 

 

Висше образование – машинен инженер

Образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР

по специалност: ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

с професионална квалификация: МАШИНЕН ИНЖЕНЕР;

  

• Дати

 

03.06.2002г;

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Средно професионално техническо училище - СПТУ по Хранене и Хранително Вкусова Промишленост- гр.Търговище; 

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Теория и практика на хлебни, месни, зеленчукови и сладкарски изделия;

• Наименование на придобитата квалификация

 

ГОТВАЧ;

  

• Дати

 

19.06.1990г;

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Техникум по хранително вкусова промишленост и селско стопанство - ТХВПСС „Ангел Кънчев” – гр.Разград;

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Теория и практика на хлебни и сладкарски изделия, ТПО, ОСП, УАМ;

Общ успех от обучението: ОТЛИЧЕН 6.00 

• Наименование на придобитата квалификация

 

Хранително вкусова промишленост ХВП, ХЛЕБАР, СЛАДКАР;

  

• Дати

 

30.06.1989г;

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

 

Единно средно политехническо училище – ЕСПУ ”Васил Коларов” – гр.Разград;

• Основни предмети/застъпени професионални умения

 

Български език и литература, Руски език, Английски език, Математика, Физика, Химия, Биология, История, География, Икономика, Технология, Електротехника, Машини и съоръжения, Информатика, Автоматизация, Обществознание, Психология, Основи на естетиката, Общество и личност;

Общ успех от обучението: ОТЛИЧЕН 6.00 

• Наименование на придобитата квалификация

 

Средно образование;

 

Дати

 

от 10.09.2015г-

Име и адрес на работодателя

 

Профилирана природоматематическа гимназия „Академик Никола Обрешков“ – гр.Разград

Вид на дейността или сферата на работа

 

Педагогически персонал;

Заемана длъжност

 

Учител по Информационни технологии;

Учител по Техническо чертане;

Учител по Уеб дизайн;

Разработване и поддържане на уеб сайта и електронния дневник на ППМГ„Академик Никола Обрешков“ – гр.Разград;

Ръководител на клуб „ДИНАМИЧЕН УЕБДИЗАЙН“, разработил онлайн училищен вестник заедно с клуб „Фотография и журналистика“ – „Аналогов“ и онлайн вестник ФОТОРЕПОРТЕР в ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – гр. Разград.

  

Дати

 

от 21.04.2011г до 08.09.2015г;

Име и адрес на работодателя

 

Филиал – Разград  на Русенски университет „Ангел Кънчев”;

Вид на дейността или сферата на работа

 

Библиотекар в университетската библиотека на Филиал – Разград  на РУ „Ангел Кънчев”;

Заемана длъжност

 

Библиотекар, осигуряване на информационно обслужване в библиотечните фондове с  библиотечен софтуерен продукт с модули за автоматизация на библиотечно-информационната дейност в локална компютърна мрежа с достъп до Интернет, с обособени автоматизирани читателски места;

 

Дати

 

от 01.09.2010г до 12.03.2012г;

Име и адрес на работодателя

 

Филиал – Разград  на Русенски университет „Ангел Кънчев”;

Вид на дейността или сферата на работа

 

Компютърни системи и мрежи;

Заемана длъжност

 

Поддържане на компютърните системи и мрежи във Филиал – Разград  и студентското общежитие,

Разработване и поддържане на сайт за Филиал – Разград на Русенски университет „Ангел Кънчев”;

 

• Дати

 

от 25.11.2005г до 30.06.2006г;

• Име и адрес на работодателя

 

ПГССХВТ ”Ангел Кънчев”- гр.Разград;

• Вид на дейността или сферата на работа

 

Педагогически персонал;

• Заемана длъжност

 

Учител по Механизация на Селското Стопанство; Трактори и автомобили; 

Курсов ръководител;

 

• Дати

 

от 15.08.2005г до 20.04.2011г;

• Име и адрес на работодателя

 

Национален институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките (НИМХ към БАН) - ХМО гр. Разград;

• Вид на дейността или сферата на работа

 

Метеорологична обсерватория;

• Заемана длъжност

 

Техник-метеоролог;

 

Дати

 

от 01.07.2002г до 01.01.2005г;

Име и адрес на работодателя

 

ЕТ ”Нела Петракиева”- гр. Разград;

Вид на дейността или сферата на работа

 

Заведения за хранене -

механа в к.к. Щкорпиловци - Варна, в снек бар ”Металик” – Разград, в бистро”Капитан блъд” – Разград;

Заемана длъжност

 

Готвач;

 

Дати

 

от 31.01.1995г до 28.06.1999г;

Име и адрес на работодателя

 

ЕТ ”Кариком”- гр.Русе;

Вид на дейността или сферата на работа

 

Бързи закуски и търговия с хранителни продукти;

Заемана длъжност

 

Снабдител и организатор на търговския процес;

 

 

 

• Дати

 

от 01.09.1992г до 31.01.1995г;

• Име и адрес на работодателя

 

„Софис”-АД, ЦКСД- гр.Русе;

• Вид на дейността или сферата на работа

 

Център за културна дейност;

• Заемана длъжност

 

Разпространяване на български и чуждестранни вестници и списания;