От 01.09.2010г. работех във Филиал-Разград на Русенски университет „Ангел Кънчев“, като поддържах компютърните системи и мрежи във Филиала и в студентското общежитие. Сам бях създал и поддържах актуален информационен университетски уеб сайт на Филиала. Бях на граждански договор.

Април 2011 г. си подадох документите за участие в конкурс във Филиал-Разград на Русенски университет „Ангел Кънчев“, който спечелих и от 21.04.2011 г. бях назначен на още една длъжност вече на трудов договор - Библиотекар в университетската библиотека на Филиала (изпълнявах длъжността до 08.09.2015 година).

Виждах необходимост да навлезе информационното обслужване в библиотеката, да се внедри библиотечен софтуерен продукт с модули за автоматизация на библиотечно-информационната дейност.

Стремейки се да изградя модерна библиотека, отговаряща на потребностите на новото време, реших първо да промяна нейния интериор. Направих проект – с необходимите чертежи, финансираха го и библиотеката стана с по-голямо пространство, с по-голяма читалня, с повече зали със специфично предназначение. В същото време се постигна функционалността само едно лице да обслужва всички потребности в библиотеката.

Библиотеката вече разполагаше с изградената от мен локална компютърна мрежа с достъп до Интернет, с обособени 24 читателски места, от които 9 автоматизирани. Все повече от читателите в библиотеката ползваха индивидуално търсене на информация. Нарастваше броят на читателите, ползващи автоматизираните читателски места, което бе в резултат на навлизането на новите информационни технологии, ползването на по-съвършени некнижни носители, до известна степен променените образователни критерии, променените нагласи на традиционните потребители, силното влияние на Интернет и др.

Аз успях да превърна Библиотеката в информационен център, чиято основна цел е не само да информира, а и да възпитава хората в духовност и в развитие, качествата необходими за човека на днешния и на утрешния ден, да осигурява равни възможности за достъп до информация и възможности за използване на знанията и информационните ресурси натрупани във времето и пространството.

       

По препоръка на инж. Лехова и моя инициатива се закупиха и инсталираха 2 модула от програмен продукт „Автоматизирана библиотека“ на „PC-TM Ltd”. Започнах изграждането на електронен каталог за да постигна ново ниво в обслужването на информационните потребности на ползвателите. Управителят на „PC-TM Ltd” Светлозар Мечков ми изказа похвала при работата с двата модула.

Консултирах читателите за научноинформационното осигуряване.

Активно участвах в идеи за обновяване на наличния фонд и подбиране на нови заглавия.

За популяризиране многобройните и богати възможности на библиотеката и с целта привличане на нови читатели, за първи път от създаването на библиотеката бе организирано предоставяне на копирни услуги. Освен предлагания достъп чрез Интернет до информацията в електронен формат, вече се ползваше и в печатен формат. Библиотеката осъществяваше комплексни-технически услуги, свързани с нуждите от комуникация - разполагаше с необходимата техника и предоставяше услуги, свързани с разпечатване, сканиране и съответно получаване и изпращане в различен формат и по различни канали информация – e-mail, принтер, скенер.

От постъпването си на работа активно съм полагал усилия освен за достъп до информация, университетската библиотеката на Филиал-Разград на Русенски университет „Ангел Кънчев“ да стане място за прекарване на свободното време, място на срещи, за научаване на новини и интересна информация.