• Изработени практически задания, тестове и презентации за часовете по Информационни технологии.
  • Тематични разпределения по Информационни технологии.
  • Изготвени теми за Турнир „Обрешков“.
  • Откриване на индивидуалните интереси и таланти на всеки ученик и развитието им, чрез използване на всички форми и възможности.   
  • Изготвени изпитни материали за ученици на самостоятелна форма на обучение, за промяна на оценка, за приравнителни изпити.
  • Оказване на методическа помощ на колеги от други направления за работа с компютър и за използване на информационните технологии.
  • Участия в конкурси, състезания, турнири, национални олимпиади и проекти.
  • От 06.07.2016г. до момента – обучение на ученици по Национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” по Техническо чертане.
  • От 14.11.2016г. до момента – обучение на ученици по проект "Твоят час" по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, група „Динамичен уеб дизайн“.